torsdag 15 september 2011

Det finns fortsatt hopp för James Webb-teleskopet

I det fortsatta arbetet med att få ihop den amerikanska statsbudgeten för 2012 kom igår kväll ett hoppingivande besked angående JAMES WEBB SPACE TELESCOPE (JWST). Senatskommittén som avser "Commerce, Justice and Science" lägger en motion till senaten om att bevilja pengar till fortsatt finansiering av JWST. Man föreslår t o m ett utökat budgetanslag till detta rymdteleskop, vilket innebär drygt 500 miljoner US dollar år 2012. Med de pengarna antas teleskopet kunna sändas upp i rymden år 2018, som under det senaste året varit det kanske mest optimistiska scenariot.


Illustration av JWST (Bildkälla: NASA)

Det bör dock påpekas att detta bara är första steget i budgetprocessen. I steg 2 ska motionen också gillas av en samlad budgetkommitté som sedan i steg 3 lägger förslag till senaten för omröstning. Den samlade budgetkommitténs beslut kommer sannolikt inom några dagar. Så det är bara att hålla tummarna att det går vägen.

Detta är ett första positivt besked i teleskopfrågan. Under sommaren har det ju annars varit mestadels negativa tongångar från budgetkommittéerna i senaten kring JWST. Det intressanta när man läser pressrealesen angående motionen är att det bland relativt få budgetpunkter särskilt nämns att JWST är finansierat. Inga andra rymdprojekt nämns specifikt i pressrealesen från kommittén.

Sammantaget föreslås i motionen anslag på 52,7 miljarder US dollar till kommitténs ansvarsområde. Förutom anslag till NASA ingår budgetmedel för justitiedepartementets och handelsdepartementets verksamheter inom samma budgetområde. Ca 1/3 av summan, 17,9 miljarder US dollar, föreslås tilldelas NASA. Det innebär en reduktion med lite drygt 500 miljoner dollar jämfört med budgetåret 2011 och en reduktion med 800 miljoner dollar jämfört med president Obamas budgetäskande för 2012.

Det är fortfarande ganska lite kommentarer i media om motionen. SpaceNews skriver en del på sin websida. Även DiscoveryNews, websidan Physorg och en rad bloggar, tvittrare m.fl rapporterar nyheten. Flera av de större astronomitidskrifterna har ännu inte kommenterat det hela. Man avvaktar sannolikt nästa steg i processen.

En kommentar från min sida, som luttrad ekonom, är att det är lovande för den fortsatta budgetprocessen med en så tydlig markering av att JWST ska finansieras inom NASA:s budgetramar. Annars får man väl intrycket av att den amerikanska budgetprocessen tycks vara ganska byråkratisk och dessutom något ologisk (åtminstone utifrån ett svenskt budgettekniskt perspektiv). Den ovan beskrivna motionen innehåller nämligen förslag på budgetmedel till så skilda ting som patentadministration, diverse handelsbefrämjande aktiviteter, brottsbekämpning på lokal nivå, fängelser, drogbekämpning och vissa specifika slag av forskningsaktiviteter. Något udda budgetindelning minst sagt! Låt oss ändå hoppas att motionen emottas positivt och att senaten slutligen godkänner fortsatt utveckling av JWST.

Läs mer på: http://appropriations.senate.gov/news.cfm?method=news.view&id=d396ebde-ec78-470d-b46b-b4d49c8e565e